threat-detection basic-threat
threat-detection scanning-threat shun except ip-address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.255   !! Exceptions, if needed
threat-detection scanning-threat shun duration 3600

Documentation

Next Post Previous Post